UPB uzņēmumi RK Metāls un Dzelzsbetons MB iegūst Produktu Vides Deklarācijas

AS “UPB” sadarbībā ar kompāniju “Rambøll” noslēgusi holdingā ražoto dzelzsbetona un metāla konstrukciju dzīves cikla analīzes procesu un produktu ietekmes uz vidi novērtējumu. Iegūtos datus verificējusi neatkarīga, akreditēta institūcija “Asplan Viak”, kā rezultātā 2016. gada janvāra beigās programmas operators “EPD Norge” publiskojis Produktu Vides Deklarācijas SIA “RK Metāls” un SIA “Dzelzsbetons MB” ražotajām konstrukcijām. Deklarācijas izstrādātas un verificētas saskaņā ar standartiem EN 15804, ISO 14025 un ISO 21930.

Produktu Vides Deklarācijas atspoguļo enerģijas un izejmateriālu patēriņu produkta dzīves cikla laikā, un sniedz informāciju par produkta ietekmi uz tādiem apkārtējās vides aspektiem, kā izmeši un globālā sasilšana, ozona slāņa samazināšanās, eitrofikācija, ūdens un augsnes paskābināšanās, dabas resursu izsīkšana u.c.

Produktu Vides Deklarācijas apliecina uzņēmuma apņemšanos veicināt vidi saudzējošu produktu un pakalpojumu pieprasījumu un piedāvājumu, sniedzot pārbaudāmu un precīzu, nemaldinošu informāciju UPB klientiem, tādējādi stimulējot pozitīvu tirgus uz vides snieguma patstāvīgu uzlabošanu. Turklāt tā nodrošina UPB holdinga un tajā ražoto dzelzsbetona un metāla produktu konkurētspēju tirgū, īpaši Skandināvijas valstīs, kur vides prasībām procesu vadībā un produktu ilgtspējībā ir būtiska loma, jo Produktu Vides Deklarācija kalpo klientam kā svarīgs instruments, lai izvēlētos UPB holdingā ražotos produktus zaļo jeb ilgtspējīgo projektu realizēšanai un nodrošinātu ēkas veiksmīgu sertificēšanu atbilstoši starptautiskajām ilgtspējīgas būves sertifikācijas shēmām BREEAM un LEED.

MB Betons grupas dzelzsbetona konstrukciju EPD deklarācija